Sop Kaki Sapi Pak Rudi Surabaya

Sop Kaki Sapi Pak Rudi Surabaya
Address : Jl. Terusan Buah Batu, Buah Batu