Sate Pak Rahmat

Sate Pak Rahmat
Address : Griya Pujasera, Jl. Margahayu Raya, Soekarno Hatta, 40286