Provide Closed Down Restaurant Information
Restaurant Name
Shaburi
Change
Senayan City, 4th Floor, Jl. Asia Afrika Lot. 19, Senayan,
Japanese
Shabu Shabu
Detail