Bakmi GM

Bakmi GM
Address : Pondok Indah Mal 1, Lantai 2, Blok 3B Unit 218 - 220, Jl. Metro Pondok Indah, Pondok Indah, 12310
Phone No. : (021) 7506881 / (021) 7506882