Bakmi Naga

Bakmi Naga
Address : Jl. Pesanggrahan Raya 8D, Puri Indah
Phone No. : (021) 58905591 / (021) 5842104 / (021) 5842126