Bakmi Encim

Bakmi Encim
Address : Pasaraya Grande, Dapuraya, Jl. Sultan Iskandarsyah 2 No. 2, Blok M