Soto & Sop Kaki Sapi Sum-Sum H.Agus

Soto & Sop Kaki Sapi Sum-Sum H.Agus
Address : Jl. Barito 1, Kebayoran Baru