Nasi Krawu Mbuk Tiban

Nasi Krawu Mbuk Tiban
Address : Jl. KH. Abdul Karim 60, Gresik, Jawa
Phone No. : (031) 3987191