Gemah Ripah

Gemah Ripah
Address : Jl. Pemuda No.11, Purwakarta, Jawa