Bakmi Djowo Pak Doel Noemani

Bakmi Djowo Pak Doel Noemani
Address : Jl. Pemuda No. 117, Pemuda
Phone No. : 081329203448