Pak Har

Pak Har
Address : Jl. Monjali, Monumen Yogya Kembali